Ana sayfa Blog Sayfa 2

Hastahane’ler ne işe yarar ?

0
Hastahane’ler ne işe yarar ?
hastane-ne-ise-yarar

Tedavi hizmetlerinin en büyük üreticisi durumunda olan hastaneler, Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliğinde, “hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya yatarak izleme, muayene, tanı (teşhis), tedavi ve rehabilite edildikleri aynı zamanda doğum yapılan kurumlar” olarak tanımlanmaktadır (Kavuncubaşı,2000:76). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastaneleri; “müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri, yataklı kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır (Yıldız.2008:38). Yukarıdaki tanımlar işlevsel tanımlardır. Hastaneleri bir sistem olarak ele aldığımızda, hastanenin girdilerini hastalar, insan gücü, malzeme, fiziksel ve parasal kaynakların oluşturduğu; hastanedeki çeşitli hizmet birimlerinin kendi alanlarıyla ilgili olarak gerçekleştirdikleri planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme faaliyetlerinin dönüştürme sürecini belirttiği; çıktıların ise hasta ve yaralıların tedavisi, personelin hizmet-içi eğitimi, öğrencilerin klinik eğitimleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olduğu görülecektir (Seçim, 2007:6).Hastaneler bir bütün olarak sistem yaklaşımıyla tanımlanabileceği gibi, hastane içindeki çeşitli hizmet birimleri de birer alt sistem olarak tanımlanabilir. Hastanelerin işlevlerini yerine getirebilmesi için her hizmet biriminin bir araya getirilerek organize edilmesi gerekir (Ak, 1990:29). Günümüzde hastaneler; tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanı sıra, hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi, tıbbi araştırma ve toplum sağlığı gibi bir kuruluş, ekonomik bir işletme, doktor ve diğer personeline eğitim veren bir eğitim kurumu, bir araştırma birimi, birçok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı bir örgüt, sosyal bir kurum ve çoğunluğu kamu kuruluşu niteliğinde olan hizmet işletmeleri olarak tanımlanır (Coşkun,2009:36). Hastaneler, hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından sağlık sisteminin en önemli alt sistemidirler. Toplumun sağlık için harcadığı kaynakların önemli bir bölümünü tüketen hastane örgütleri, genel işletmecilik kuralları ve ekonomik ilkeler çerçevesinde yönetilmelidir. Hastane yönetimi, hastane kaynaklarının ekonomik ve toplumsal amaçlar doğrultusunda kullanılması sorumluluğuna sahip olmalıdır. Bu nedenle, yöneticilerin hastane sundukları hizmetin, nicelik ve niteliğine en iyi düzeye çıkarabilmeleri için mevcut imkanlarla optimum hizmet üretimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Şahin, 2003:51).

• Çalışanlarda uzmanlaşmanın aranılmakta olup araştırma ve geliştirme faaliyetleri de verilmektedir. • Hastanelerin eğitim faaliyetlerinin de verildiği müşahede, teşhis, tedavi ve iyileştirme hizmetlerinin doğru ve zamanında verilmesi gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Hastanelerin kuruluş amaçları çok değişik olmasına rağmen tüm hastaneler için geçerli olan temel amaçlar da bulunmaktadır. Bu amaçlar (Büker ve Bakır, 2001:4): • Yüksek kaliteli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretilmesini sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine sunmak, • Bütçeden aldıkları payı ve hastalardan elde ettikleri geliri en ekonomik şekilde kullanarak, daha fazla sayıda hastaya bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmak , • En son tıbbi ve teknolojik eğitim ve araştırma yöntemlerini kullanarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gerekli tedbirlerin alınmasıyla ekonomik ve sosyal kalkınmaya fayda sağlama olarak sıralanabilir. Sağlık Bakanlığı hastanelerin amaçlarını, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde “hastanelerdeki hizmet çeşitleriyle, bunların uygulanmasındaki esaslar ve hastane personelinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındaki ilişkileri belirtmek yoluyla, modern çağın icaplarına ve ülke gerçeklerine uygun, hızlı, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamaktır” şeklinde belirtmiştir(Büker ve Bakır, 2001:5).

yataklar